Η κιρσοκήλη είναι ανώμαλες κιρσοειδείς διαστάσεις ορχικών φλεβών στον σπερματικό τόνο. Βρίσκεται στο 30% των στείρων ανδρών και είναι η πιο συχνή χειρουργικά διορθώσιμη αιτία ανδρικής στειρότητας. Στο 90% εντοπίζεται στον αριστερό όρχι. Η εκβολή της αριστερής σπερματικής φλέβας στην αριστερή νεφρική φλέβα, σε αντίθεση με τη δεξιά που εκβάλει στη κάτω κοίλη και η υψηλότερη συχνότητα απουσίας φλεβικών βαλβίδων στην αριστερή πλευρά είναι οι πιθανοί αιτιολογικοί παράγοντες της συχνότερης αριστερής εντόπισης της κιρσοκήλης.

Έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι μηχανισμοί για την πρόκληση ορχικής δυσλειτουργίας από την κιρσοκήλη:

  • Η αύξηση της θερμοκρασίας
  • Η παλινδρόμηση νεφρικών και επινεφριδικών μεταβολιτών από τη νεφρική φλέβα
  • Η μειωμένη αιματική ροή και η υποξία

Το πιο συχνό εύρημα στο 90% των περιπτώσεων, όταν υπάρχει κιρσοκήλη είναι η μείωση της κινητικότητας.

Η διάγνωση της κιρσοκήλης γίνεται με τη κλινική εξέταση και υπερηχογράφημα.

Εκδηλώνεται κλινικά κατά τη περίοδο της εφηβείας και μπορεί να αναστείλει την ανάπτυξη του όρχεος και τη σπερματογένεση στους νέους ενήλικες. Έτσι όταν υπάρχει κιρσοκήλη πρώτου ή δευτέρου ή τρίτου βαθμού σε νέους ενήλικες με καθυστέρηση της ορχικής ανάπτυξης επιβάλλεται η διόρθωση της.

Έχει αναφερθεί βελτίωση των παραμέτρων του σπέρματος στο 70% των ασθενών μετά από χειρουργική διόρθωση της κιρσοκήλης.