Κριτήριο για τη διάγνωση αποτελεί η παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών σε σημαντικό αριθμό στο σπέρμα.